با یاد او

باسلام O من صحرا بی آب و علف O اما وسیع O گرم گرم O آسمانی زیبا و بی انتها O هر کسی به من دل نمی بندد O جز عاشقان و عارفان OOO من صحرا OOO

اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست